Hıztesti.Online Online Speed Test

Kiểm tra tốc độ Internet trực tuyến / Đo tốc độ Internet

Tải về
Mbps
Tải lên
Mbps
Bình
mili giây
Jitter
mili giây
Địa chỉ IP :